DEL-PIN

Alle priser er inklusive
forsikring!

Åbningstider
Læs mere

Levering & afhentning
Læs mere

DRA Certificeret

Lejebetingelser

§ 1

Der beregnes leje pr. kalenderdag. Arbejdes der ud over 8 timer betales der 1 dags ekstra leje pr. påbegyndt 8 timer.

 

§ 2

Dagslejen ekskl. moms fremgår af kataloget samt A.L. Del-Pin A/S’ hjemmeside. Dagslejen er inkl. kaskoforsikring, men ekskl. forbrugsmaterialer såsom: brændstof, olie, skærpning af mejsler, forbrug af diamantklinger m.m.

 

§ 3

A.L. Del-Pin A/S er til enhver tid berettiget til at kræve depositum, enten forud for et lejemåls begyndelse eller som vilkår for et lejemåls fortsættelse.

 

§ 4

Lejemålet betragtes som påbegyndt den dato det lejede afgår fra lager. Lejemålet løber til og med den dag, det ankommer på A.L. Del-Pin A/S’ lager. Finder aflevering sted inden kl. 7.30 beregnes der leje til og med dagen før.

 

§ 5

Fragt- og transportomkostninger til og fra lageret betales af lejeren. Fragtbrev eller lignende fra f.eks. jernbane, fragtmand, post eller skib betragtes som kvittering for, at materialet er leveret til lejeren.

 

§ 6

Det lejede anses for overdraget til lejer ved A.L. Del-Pin A/S’ levering på det aftalte sted. Risikoovergangen for det lejede sker således på dette tidspunkt.

 

§ 7

Afhentes det lejede ikke af lejeren på aftalt dato og tidspunkt, er A.L. Del-Pin A/S berettiget til at udleje til anden side. Med mindre andet er aftalt om lejeperioden, er lejer på A.L. Del-Pin A/S’ anfordring pligtig at aflevere det lejede med dags varsel.

 

§ 8

Det lejede må af lejeren kun opbevares/anvendes på aftalt plads og må ikke uden A.L. Del-Pin A/S’ skriftlige samtykke fjernes, bortset fra transport til og fra udlejeren. Sker opbevaring/anvendelse anderledes end anført ved nærværende bestemmelse betragtes lejeforholdet som misligholdt.

 

§ 9

Lejeren er ansvarlig for forskriftsmæssig og lovmæssig anvendelse af det lejede.

 

§ 10

Lejeren bærer risikoen for det lejede i lejeperioden og er ansvarlig for enhver skade af en hvilken som helst årsag, der i lejeperioden tilføjes det lejede. Det lejede er kaskoforsikret. Dog indtræder lejer i A.L. Del-Pin A/S’ forpligtelser overfor forsikringsselskabet med hensyn til betaling af selvrisiko i henhold til nedenstående skema. Forsikringsselskabet kan evt. rette krav mod lejer som følge af regres.

 

§ 11

 

§ 12

 

 

§ 13

 

 

 

 

§ 14

 

 

 

§ 15

 

§ 16

 

 

 

§ 17

 

 

§ 18

 

 

 

§ 19

 

 

 

§ 20

For skade, det lejede måtte påføre 3. mand i lejeperioden, bærer lejeren alene ansvaret.

 

Lejeren bærer selv risikoen for ethvert tab, der måtte kunne henføres til det lejede, herunder lejerens forsinkede levering af en ydelse, driftstab m.v.

I lejeperioden sørger lejeren selv for vedligeholdelse af det lejede, herunder smøring, oliepåfyldning, punktering m.v., og lejeren sørger selv for eltilslutning, brændstofpåfyldning m.v. Der må alene anvendes smøremidler, olie og brændstof af anerkendt mærke. Lejeren sørger for belysning, markering m.v.

 

Det lejede må ikke installeres eller anbringes på sådan måde, at det kan henføres til tilbehør til fast ejendom og dermed blive omfattet af panterettigheder. A.L. Del-Pin A/S har til enhver tid ret til at besigtige det lejede.

 

Det lejede skal afleveres i rengjort stand. Er rengøring nødvendig, betaler lejeren herfor efter regning.

 

Er reparation nødvendig, og overstiger selvrisikoen omkostningerne forbundet med reparationen, betaler lejer for reparationen efter regning. Lejeren betaler leje for den tid, der medgår til reparation og rengøring.

 

I tilfælde af brand, tyveri, hærværk eller lignende ophører lejemålet ikke før den af politiet udleverede kvittering for anmeldelse er afleveret til A.L. Del-Pin A/S’ hovedkontor.

 

Hvor intet andet er aftalt, betales lejen kontant ved aflevering eller påkrav. Ved betaling senere end det af udlejeren fastsatte betalingstidspunkt betaler lejeren renter med 2 % pr. påbegyndt måned af det til enhver tid værende restbeløb.

 

I tilfælde af lejers misligholdelse af lejekontrakten, er A.L. Del-Pin A/S berettiget til på egen hånd at tage det udlejede tilbage for lejers regning. Nægter lejer at udlevere det lejede, vil tilbagetagelse ske ved umiddelbar fogedforretning efter retsplejelovens regler.

 

Værneting er aftalt til Retten i Sønderborg, og dansk ret finder anvendelse.

 

 

 

Der gøres opmærksom på, at i tilfælde af brand, tyveri, hærværk eller lignende ophører lejemålet ikke før den af politiet udleverede kvittering for anmeldelse er afleveret til Del-Pin’s hovedkontor.

 

 

 

 

 Maskinens listepris

 Selvrisiko

 kr.                  1 - 20.000

 35 % af maskinens listepris

 kr.         20.001 - 50.000

 kr.             10.000

 kr.         50.001 - 100.000

 kr.             15.000

 kr.       100.001 - 200.000

 kr.             20.000

 kr.       200.001 - 300.000

 kr.             25.000 

 kr.       300.001 - 400.000

 kr.             30.000

 kr.       400.001 - 600.000

 kr.             35.000

 kr.       600.001 -

 kr.             40.000

Selvrisiko er eksklusive moms

 

Billederne kan være vist med ekstraudstyr og afvige fra den faktiske maskine.
Der tages forbehold for ændringer og trykfejl.
 

Al materiale, herunder grafik, tekst, filer der er tilgængeligt på delpin.dk, må under ingen

omstædigheder kopieres og/eller distribueres uden skriftligt samtykke fra Del-Pin A/S. 

Vores hjemmeside bruger cookies, da de giver os informationer om hvordan du bruger vores hjemmeside!
På den måde kan vi forbedre siden for dig og andre brugere. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Vil du vide mere om vores cookies, og hvordan du sletter dem, klik her
ok